Maj 17, 2017

Inwentaryzacje Drzewostanu

Inwentaryzacja drzewostanu

Inwentaryzację zieleni istniejących drzew i krzewów:

 • opis techniczny dotyczący istniejącej zieleni,
 • zestawienie tabelaryczne istniejącego materiału roślinnego i przeznaczonego do wycinki, zawierające:
 • nazwę łacińską drzewa i polską,
 • obwód pnia i średnicę,
 • szerokość korony,
 • wysokość drzewa.
 • plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 z zaznaczeniem stanu projektowanego,
 • preliminarz kosztów opłat za wycinkę drzew,
 • plan wyrębu drzew przeznaczonych pod wycinkę,
 • ewentualne zwolnienie z opłat za usuwanie drzew,
 • projekt zabezpieczenia drzew,
 • projekt nowych nasadzeń
 • uwagi dotyczące tego, czy drzewo przeznaczone jest do wycinki,zabezpieczenia lub przeniesienia