Maj 17, 2017

Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni

Szanowni państwo

Ze względu na szybki rozwój "zielonej branży" stale podnosimy swoje kwalifikacje zawodowe. Tym razem rozszerzamy działalność o usługi nadzoru nad terenami zieleni, czego potwierdzeniem jest ukończenie specjalistycznego kursu i otrzymanie uprawnień S.N.T.I.iT.O. Oddział w Lublinie.

upr. nr SITO-Lub/TZ/0029/2016

Kiedy jest potrzebny Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni ?

Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni specjalizuje się przede wszystkim w kompleksowej obsłudze inwestycji związanych z projektowaniem, wykonawstwem i pielęgnacją public znych terenów zieleni. Osoba taka przygotowuje m.in. specjalistyczne ekspertyzy dotyczące np.:

 • oceny materiału przeznaczonego do nasadzeń zgodnie z przyjętymi normami i wymaganiami projektowymi,
 • zabezpieczeń drzew na placach budowy,
 • kontrola prac pielęgnacyjnych,
 • ochrony roślin i pomników przyrody,
 • zastosowania na powstających terenach zieleni najnowszych dostępnych technologii.

Pomagamy w trzech fazach: 

 1. Faza przedprojektowa
  • Dokumentacja inwestycji – określenie wstępnych wytycznych projektowych, pomoc przy opracowaniu dokumentacji inwestycji, analiza MPZP; Dokumentacja budowlana – określenie zakresu dokumentacji budowlanej, wytyczne zabezpieczenia drzew na budowie, protokoły odbioru, określenie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego projektantów, określenie zapotrzebowania na opinie specjalistów np. arborystów czy dendrologów; Zamówienie – określenie parametrów zamówienia, pomoc w opracowaniu SIWZ na realizację inwestycji oraz funkcja doradcza
 2. Faza projektowa
  • Funkcja doradczo – kontrolna. Sprawdzenie części graficznej tzn. projektu oraz części opisowej i kosztorysu inwestorskiego. Kontrola zgodności projektu z wymogami przepisów Prawa budowlanego i Prawa ochrony środowiska oraz zgodności z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Kontrola poprawności rozwiązań poprojektowych (koreferat dla „Zamawiającego”).
 3. Faza realizacji
  • Zapoznanie się z dokumentacją i umową zawartą pomiędzy „Zamawiającym” a „Wykonawcą”; Kontrola zgodności z SIWZ oraz stała kontrola inwestycji np. w celu zapobiegania zniszczenia drzew lub wykryciu nieprawidłowości na terenie budowy

(tzw. roboty zanikające lub ulegające zakryciu) – np. nieprawidłowo wykonane nasadzenia, pielęgnacja drzewostanu.

Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni może również prowadzić nadzór nad powstającymi terenami zieleni, kontrolować jakość i bezpieczeństwo pracy oraz spełnianie norm w zakresie zasad bhp w terenach zieleni.

Nasza oferta jest skierowana do:

 •  pracowni architektonicznych i projektowych,
 •  firm wykonawczych,
 •  wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych,
 •  urzędów administracji samorządowej i jednostek pomocniczych zajmujących się budową i konserwacją terenów zieleni,
 •  deweloperów i inwestorów.

Prowadzimy nadzory na terenie całej Polski.

Z poważaniem,